Realizacja procesów strategicznych zgodnie z wytycznymi nowej polityki spójności UE i wytycznych Komisji Europejskiej na okres programowania2014-2020, w tym:

  • Identyfikacja i aktywizacja kluczowych aktorów społeczno-gospodarczych
  • Analiza specjalizacji gospodarczej i klastrów
  • Uwzględnienie aspektów przestrzennych zgodnie z podejściem ukierunkowanym terytorialnie
  • Tworzenie dokumentów strategicznych
  • Aktualizacja strategii
  • Operacjonalizacja celów strategicznych – plany działań i programy strategiczne
  • Monitoring i ewaluacja strategii
  • Konsultacje dokumentów strategicznych i plany komunikacji
  • Analiza zgodności z dokumentami wyższego rzędu – regionalnymi, krajowymi i unijnymi
Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego regionu